Kontakt

Dane do korespondencji:

e-mail: info (małpka) hotelnews.pl

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń i artykułów sponsorowanych redakcja HotelNews.pl nie ponosi odpowiedzialności.