Kontakt

Adres do korespondencji:

TravelPRO
Brain Embassy V piętro

Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

tel. 535 233 303

e-mail: info (małpka) hotelnews.pl

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń i artykułów sponsorowanych redakcja HotelNews.pl nie ponosi odpowiedzialności.